Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Schoonheidssalon Lisanne

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Lisanne en een cliënt die Schoonheidssalon Lisanne bezoekt.

Inspanning schoonheidssalon

 1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomst met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zij voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden doorgegeven.


Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak, aan Schoonheidssalon Lisanne melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Lisanne het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidsspecialiste de afspraak annuleren en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling berekenen.
 5. Schoonheidssalon Lisanne moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Persoonsgegevens

 1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandeling.
 2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze in het klantensysteem.
 3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt tijdens de behandeling heeft medegedeeld.


Betaling

 1. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.


Aansprakelijkheid

 1. Schoonheidssalon Lisanne is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.
 2. Schoonheidssalon Lisanne is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Schoonheidssalon Lisanne zelf.


Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan Schoonheidssalon Lisanne.
 2. Schoonheidssalon Lisanne moet de klager binnen 5 dagen antwoord geven.
 3. Indien een klacht over een behandeling gegrond is zal Schoonheidssalon Lisanne de behandeling opnieuw verrichten of samen tot een oplossing komen.


Gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon Lisanne het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.


Garantiebepalingen

 1. De cliënt dient de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten te hebben gebruikt.
 2. De cliënt dient de adviezen voor thuisverzorging te hebben opgevolgd.
 3. De cliënt dient de producten volgens het advies van de schoonheidsspecialiste te hebben gebruikt.
 4. De cliënt dient binnen 5 dagen medische hulp te hebben gezocht bij medische klachten.
 5. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan tijdens de behandeling op de hoogte gebracht.


Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Lisanne en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.